ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ZONA UNIVERSITÀRIA

Indignació veïnal per un Festival multitudinari que inexplicablement se salta totes les ordenances municipals de conservació tant del verd com del Patrimoni arquitectònic.

Els plànols del projecte, deixant apart l’ESPAI DE GRADES per un aforament covid de 2.100 persones i el gran escenari, la resta dels jardins del parc de Pedralbes estan ocupats i s’envaeix pràcticament en la seva totalitat les zones de vegetació.
En el projecte descriu l’ocupaci  i dibuixa la col locaci  de 24 carpes de restauraci  i de bars (13 de bars i 11 de restauraci ), la distribuci  de 367 taules amb 1.468 cadires per tot el parc endinsant-se a tots el recons del parc. A més diferents carpes de promoció i venda (carpa cal at?), 3 punts de promoció  informació , 6 generadors d’energia elèctrica, 2 escenaris secundaris amb 98 cadires, 8 carpes de W.C i lavabos per homes,dones i minusvà lids,i varis magatzems de containers. Cal comptar a més amb totes les instal·lacions: elèctriques, d’aigua, desaigües que cal afegir pel normal funcionament dels elements citats.
Aquest elements i instal·lacions, ocupen de forma desproporcionada zones de gespa, sotabosc, zones arbrades, zones de matoll i arbusts, zones de flors. La majoria dels elements es disposen sobresubstrats vegetals de diferent composici . La superf cie d’ocupaci  s n aproximadament en unes 2,4 Ha.
De les 7,1 Ha del Recinte del Palau de Pedralbes , un cop restada les parts edificades(Palau, pavellons i annexos), les parts residuals i l’espai d’entrada, l’espai que ocupa l’escenari i els camins, resulten 2,81 Ha d’espai verd lliure . Aix  doncsresulta que l’afectaci  sobre l’espai verd els jardins es d’un 90 %.
La ocupaci  durant tota la temporada que dura el muntatge, el festival i el desmuntatge provocar  un gran impacte sobre la vegetaci , la flora i la de fauna del Parc. S’ha de tenir en compte que el Parc,donada la varietat d’esp cies, t una destacada biodiversitat que s’est  perdent any rere any,sobretot per la deixadesa de les administracions i tamb  per l’impacte cada cop m s gran que el Festival fa sobre el territori. El Festival no ha parat de cr ixer any rere any en m2 d’ocupaci , en nombre de concerts i en temps de perman ncia en el recinte

Aquest gran impacte sobre el Parc degut a l’ocupació  de tot tipus d’elements, el seu pes, la mala disposició que destrossen branques d’arbres i de matolls, la manca d’assolellament que provoquen, els impactes de vessaments,… cal afegir-hi el pas i la trepitjada de les persones que fan servir els serveis abans citats, i que suposen aproximadament més de 85.000 persones.
Cal dir que, segons el web del festival, estan confirmats 40 concerts (+7 a confirmar) en l’escenari principal, amb un aforament, segons el promotor, de 2100 persones. Per tant es pot arribar a un impacte sobre el parc de quasi 85.000 persones, sense comptar treballadors, i visitants del parc, els quals a part d’anar el recinte de grades es podran passejar i asseure’s a les 1.468 cadires distribu des per tot el  mbit i tamb  assistir a altres concerts paral lels que es celebraran als dos escenaris alternatius amb un aforament de 100 persones
Per tot l’exposat


MANIFESTEM
1.- No es pot permetre en primer lloc ocupar 2,4 Ha de superfície, de zones de gespa, sotabosc, zones arbrades, zones de matoll i arbusts, zones de flors i els substrats vegetals, amb la quantitat d’elements i instal lacions abans esmentades incloses en el projecte presentat pel promotor.
2.-El nombre de persones que trepitjaran les zones verdes del parc en els 40 concerts que figuren al web del promotor, i les que assisteixin als concerts dels 2 escenaris secundaris, és totalment desproporcionat. Malgrat la voluntat de reparació del promotor , el substrat quedarà afectat, com s’ha vist en altres anys, i aquest any la afectacio serà en la practica totalitat del parcpel que serà pitjor i molt difícil la seva recuperació. 
2.- No hi ha hagut mai cap estudi del dimensionat, per part les administracions competents ni Ajuntament ni la Generalitat, que justifiqui els volums de concerts, el nombre de visitants i assistents, que el faci compatible l’ús intensiu de l’espai amb la flora i fauna del parc.
3.- Els plànols del projecte de grades no coincideixen amb el muntatge que s’està realitzant. Les grades amb al çada sobrepassen la balustrada del perímetre de la plaça i l’estructura de barres passa per entremig dels arbres, demostrant el poc respecte per els elements vegetals.
Com a norma de sentit com les construccions s’han de separar de les “copes”dels arbres 1,5 m.
No es pot permetre aquest poc respecte i malmetement de l’arbrat.
Vegis plànols i fotos de la realització del 2021..

4.- El projecte no incorpora cap estudi d’impacte ambiental sobre la flora i la fauna del Parc fet per un tècnic competent com un biòleg.


SOL.LICITEM
1.- Es faci un estudi d’impacte Ambiental i d’entre d’altres faci consideracions sobre :
Conseqü ncies sobre la flora i fauna de l’ocupaci  de les zones amb gespa, plantes i sotabosc.
Conseqü ncies de l’impacte per el trepitjar persones i personal.
Conseqü ncies i impacte sobre la fauna, ocells, esquirols, que viuen al Parc, del soroll previst del Festival, donada aquesta  poca de nidificaci , i tamb  als ve ns Jardins de Torre Jordi Girona.
Estudi sobre la recuperaci  post-festivat donat l’impacte que es produir  i previsi  de mesures, amb el cost corresponent.
Proposar alternatives de situaci  del elements carpes, taules, cadires etc diferent del projecte i que no estiguin damunt de llocs plantats , amb vegetaci  existent , que es malmetr .
Que es defineixi els llindars de volum del Festival, de dies i de persones.
2.-. Es faci L’amidament del nivell sonor del Festivat als pisos m s alts i per tant els m s afectats. Per aix  cal preveure, ara, el llocs on es far  i els pisos, i no fer-lo a 4m de terra com es va fer altres anys (descrit a l’estudi realitzat), coneixent que hi havia barreres s niques com els edificis de CSIC, i que era un amidament incorrecte.
3.-. Demanem , com  s preceptiu, un informe de Patrimoni de la Generalitat ja que es tracte de l’entorn d’un B  cultural d’inter s Nacional i del seu entorn.
4.- El projecte ha de justificar el compliment de l’Ordenan a del Medi Ambient de Barcelona, aprovada en sessió  de 25 de febrer de 2011 i publicada al BOPB el dilluns 2 de maig de 2011, especialment pel que fa als articles del t tol 7. Espais verds i biodiversitat i Annexes.
5.- El projecte i la seva execuci  ha de complir amb el PLEC DE PRESCRIPCIONS T CNIQUES PER AL DISSENY, L’EXECUCI  I LA RECEPCIÓ  D’ESPAIS VERDS 3.4. INFORME DE VEGETACIÓ  EXISTENT. Parcs i Jardins de Barcelona IM20/07/2020Rev. 01 10/03/2021, i la gesti  prevista. Pel que coneixem no es compleix.
“En els espais verds afectats caldr  respectar al m xim l’arbrat i vegetaci  existent i es prioritzar  la seva incorporaci  en el nou projecte. En cas que no fos possible, caldr  justificaci  detallada i explicita dels motius de retirada i PiJBIM determinar  les mesures adients, com seva preservaci  i protecci , o la seva retirada.
Els projectes en  rees vegetades o arbrades hauran d’incloure un informe de la vegetaci  existent, que inclogui la identificaci  de cadascun dels elements vegetals
presents a l’ mbit del projecte, especialment els arbres, i el grau de la possible afectaci . L’informe inclour  un inventari de les comunitats vegetals existents: flora, herb cies, arbustos i arbres. Es tindr  en compte si la flora existent  s d’inter s per a la fauna i, d’acord amb PiJBIM, s’avaluar  la seva preservaci  i la possibilitat d’integrar-la en el projecte.Durant la fase d’execució de l’obra seran protegits de manera efectiva el tronc, la capçada, i el seu sistema radical per tal de reduir els possibles efectes negatius, particularment cops, tall d’arrels i compactació del terreny.”
6.- Que les administracions que gestionen el Palau de Pedralbes i els seus Jardins son les responsables del seu manteniment i conservació i la seva principal funció es la de preservar tots els elements patrimonials tant de les edificacions, elements singulars, mobiliari, il·luminaci , estanys, fonts i vegetació. Per aquest motiu es sol·licita un estudi acurat i acotar el tipus d’ esdeveniments que es poden fer en aquest recinte. Que els esdeveniments que es desenvolupin es facin seguint unes normes de respecte i conservació de tot l’entorn. No es tracte de fer malbè un espai per fer un esdeveniment i desprès refer mínimament les destrosses, ja que això comporta una minva del valor paisatgístic i patrimonial del mateix.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *